Domov > ŠTK > Stanovy Slovenského stolnotenisového zväu

Stanovy Slovenského stolnotenisového zväu

Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) je samostatnou športovou organizáciou s právnou subjektivitou, do ktorej sa dobrovoľne združujú jednotlivci, stolnotenisové oddiely,kluby,telovýchovné jednoty a iné organizácie, majúce záujem rozvíjať stolný tenis v SR, ktorých členovia sa tým stávajú členmi SSTZ.

1
Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava
1.
STANOVY
SLOVENSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU
Bratislava , júl 2011
2
STANOVY SLOVENSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1.
Názov a sídlo

 1. Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) je samostatnou športovou organizáciou s právnou subjektivitou, do ktorej sa dobrovoľne združujú jednotlivci, stolnotenisové oddiely,kluby,telovýchovné jednoty a iné organizácie, majúce záujem rozvíjať stolný tenis v SR, ktorých členovia sa tým stávajú členmi SSTZ.
 2. SSTZ má právo používať štátny znak SR.
 3. SSTZ je nezávislá organizácia, ktorá je navonok predstaviteľom Slovenského stolnotenisového zväzu vo vzťahu k štátnym, samosprávnym, telovýchovným a športovým orgánom a organizáciám a k ďalším subjektom v SR a v zahraničí. Svoju činnosť vyvíja v súlade s Ústavou SR a platnými zákonmi. Politická činnosť v SSTZ je neprípustná.
 4. Sídlom SSTZ je Bratislava, Černockého 6
 5. SSTZ je členom Konfederácie športových zväzov SR (KŠZ SR).
 6. SSTZ je členom Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK).
 7. SSTZ je členom Slovenského olympijského výboru (SOV).
 8. SSTZ je členom Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) a Európskej stolnotenisovej únie (ETTU).

Čl. 2.
Hlavné úlohy

 1. SSTZ zabezpečuje všestranný rozvoj stolného tenisu v SR.Za týmto účelom spolupracuje so všetkými, ktorých program zahŕňa starostlivosť alebo záujem o stolný tenis, osobitne s klubmi a oddielmi stolného tenisu.
 2. V rámci svojej pôsobnosti má SSTZ výlučnú právomoc v týchto základných činnostiach:
  a/ organizuje a zabezpečuje športovú reprezentáciu SR, vrcholový stolný tenis, starostlivosť o talentovanú mládež v úzkej spolupráci s klubmi a oddielmi. Prostredníctvom nižších organizačných zložiek napomáha rozvoju výkonnostného a masového stolného tenisu, telesne postihnutým stolným tenistom a školskému športu.
  b/ schvaľuje a vydáva stanovy a ďalšie predpisy pre činnosť zväzu;
  c/ organizuje a riadi celoslovenské súťaže a podujatia;
  d/ zostavuje športový kalendár;
  e/ stará sa o školenie odborníkov, predovšetkým trénerov a rozhodcov v spolupráci s akreditovanými vzdelávacími zariadeniami v oblasti športu . Udeľuje trénerské a rozhodcovské licencie;
  f/ zabezpečuje medzinárodné stretnutia, majstrovstvá,turnaje a iné významné podujatia na územi SR;
  g/ zabezpečuje medzinárodné športové styky reprezentácie SR;
  h/ zabezpečuje komerčnú a sponzorskú činnosť pre SSTZ;
  ch/ hospodári s vlastným a zvereným majetkom.
 3. Ďalej SSTZ:
  a) spracúva rozpočet a priebežne kontroluje jeho plnenie;
  b) stará sa o propagáciu a popularizáciu stolného tenisu,
  c) usiluje sa o získavanie odborných poznatkov metodiky,vedy a techniky a ich aplikovanie v praxi. Vydáva odborné publikácie a odborné texty;
  d) zabezpečuje registráciu hráčov,vedie evidenciu a štatistiku stolnotenisového hnutia v SR;
  e) Vedie dokumentáciu a archiváciu príslušných materiálov a dokumentov SSTZ.
 4. SSTZ zastupuje združené subjekty najmä vo vzťahu k SZTK, ATJK, KŠZ SR, AŠPV, SOV, SAŠŠ, SZTPŠ, SPV , SAUŠ.

DRUHÁ ČASŤ
ČLENSTVO
Čl.3
Členstvo v SSTZ

 1. Riadnym členom SSTZ sa môže stať každý kolektív ( TJ, klub, oddiel,…) a jednotlivec, ktorý má záujem o stolný tenis a to ako aktívny hráč,funkcionár,rozhodca,tréner,alebo člen,ktorý chce dobrovoľne plniť svoje základné povinnosti a aktívne sa zúčastňovať na činnosti zväzu. Svoje individuálne právo uplatňuje člen prostredníctvom organizačných zložiek SSTZ.
 2. Za čestných členov SSTZ môžu byť konferenciou SSTZ zvolené osoby, ktoré sa zvlášť výraznou mierou zaslúžili o rozvoj stolného tenisu.
 3. Čestní členovia sa môžu zúčastňovať konferencií SSTZ a akcií, poriadaných SSTZ, ako hostia.
 4. Členovia SSTZ, ktorí sa rozhodnú vstúpiť, resp. vystúpiť zo zväzu, sú povinní splniť všetky záväzky, vyplývajúce zo stanov.

Čl.4
Práva a povinnosti riadnych členov

 1. 1. Zúčastňovať sa činnosti zväzu a to ako hráč, tréner, rozhodca, alebo funkcionár s právom predkladať návrhy a vyslovovať svoje názory, vyžadovať správy o činnosti a upozorňovať na chyby a nedostatky v práci. Právo voliť a byť volení majú členovia po dovŕšení 18 roku, plne spôsobilí na právne úkony.
 2. Zúčastňovať sa na akciách a podujatiach zväzu.
 3. Dodržiavať stanovy, smernice a pokyny a plniť uznesenia SSTZ a jeho orgánov.
 4. Starať sa o všestranný rozvoj stolného tenisu.

Čl.5
Registrácia hráčov

 1. Hráč (hráčka) môže byť registrovaný len v jednom stolnotenisovom zväze a len v jednom stolnotenisovom oddiele, resp. klube s výnimkou telesne postihnutých športovcov, ktorí sa zúčastňujú aj iných súťaží určených výhradne pre športovcov so zdravotným znevýhodnením.
 2. Pre registráciu hráčov platí registračný a prestupový poriadok.

TRETIA ČASŤ
ORGÁNY SSTZ
Čl. 6.
Štruktúra orgánov

 1. 1. Orgánmi SSTZ sú:
  a) Celoslovenská konferencia SSTZ;
  b) Výkonný výbor SSTZ
  c) Dozorná rada
 2. Orgány sa vytvárajú na základe demokratických volieb riadnych členov SSTZ a to systémom zdola nahor.

Čl. 7
Celoslovenská konferencia SSTZ

 1. Najvyšším orgánom SSTZ je celoslovenská konferencia, ktorú tvorí 64 delegátov - riadnych členov SSTZ. Konferencia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za štyri roky a musí byť zvolaná v termíne pred vydaním rozpisu súťaží v danom súťažnom ročníku. Zvoláva ju výkonný výbor najmenej jeden mesiac vopred. Na konferenciu volia všetky Krajské stolnotenisové zväzy (KSTZ) svojich zástupcov na paritnom princípe.
 2. Konferencia je schopná rozhodovať a uznášať sa, ak je prítomná aspoň 2/3 väčšina pozvaných delegátov. Po hodinovej čakacej lehote je konferencia uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Všetky závažné rozhodnutia sa prijímajú kolektívne. Pri ich prijímaní je potrebné mať súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny prezentovaných delegátov v čase voľby.
 3. Konferenciu riadi predseda SSTZ. Pokiaľ nie je možné túto zásadu dodržať, konferenciu riadi jeden z členov pracovného predsedníctva.
 4. Konferencia má v pôsobnosti SSTZ právomoc rozhodovaciu, kontrolnú a normotvornú.
 5. Celoslovenská konferencia SSTZ:
  a) schvaľuje stanovy SSTZ, ich zmeny a doplnky
  b) volí predsedu SSTZ a 6 členov výkonného výboru na 4 ročné obdobie
  c) prerokúva správu o činnosti výkonného výboru za uplynulé obdobie
  d) schvaľuje program rozvoja stolného tenisu v SR
  e) schvaľuje čestných členov SSTZ
  f) rozhoduje o zásadných veciach, týkajúcich sa hospodárenia a majetku SSTZ
  g) pôsobí ako najvyššia odvolacia inštancia SSTZ
  h) rozhoduje o ukončení činnosti,resp. o zániku SSTZ
  i) schvaľuje zmeny a doplnky Súboru predpisov
  j) berie na vedomie zloženie dozornej rady SSTZ
  k) rozhoduje o zmene vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku SSTZ a jeho použití na zabezpečovacie práva

Čl. 8.
Voľby

 1. Voľby predsedu SSTZ a 6 členov VV SSTZ sa konajú na konferencii SSTZ, podľa zásad volebného poriadku, schváleného konferenciou.
 2. Právo voliť a prijímať rozhodnutia majú všetci pozvaní riadni členovia SSTZ, ktorí boli zvolení na konferenciách KSTZ demokratickým spôsobom. Právo byť volení majú len kandidáti z radov delegátov, ktorí boli navrhnutí a schválení KSTZ, pričom jednotlivé KSTZ môžu navrhnúť len po jednom kandidátovi na každú funkciu vo VV SSTZ.
 3. Voľby sa konajú tajne, alebo verejným hlasovaním, podľa rozhodnutia konferencie.
 4. Predseda, ako aj ďalší členovia výkonného výboru, môžu byť z dôvodu neplnenia svojich povinností, alebo pre stratu dôvery, odvolaní zo svojich funkcií. Odvolanie vykoná konferencia (resp.mimoriadna konferencia) SSTZ.

Čl. 9.
Mimoriadna celoslovenská konferencia SSTZ

 1. 1. Mimoriadna celoslovenská konferencia musí byť zvolaná, ak o to požiada aspoň polovica KSTZ spoločne, nadpolovičná väčšina členov Výkonného výboru alebo nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. V takomto prípade je Výkonný výbor povinný zvolať mimoriadnu celoslovenskú konferenciu do 60 dní.
 2. Delegáti ( vrátane náhradníkov ) na mimoriadnu konferenciu musia byť riadne zvolení na predchádzajúcich mimoriadnych konferenciách krajských zväzov, resp. môžu byť delegovaní rovnakí delegáti (vrátane náhradníkov), ktorí boli riadne zvolení na predchádzajúcu riadnu celoslovenskú konferenciu SSTZ.

čl. 10.
Výkonný výbor SSTZ

 1. Výkonný výbor sa skladá z:
  a) predsedu SSTZ
  b) 6 členov VV SSTZ v zložení:
  - podpredseda VV SSTZ zodpovedný za komisiu športovej reprezentácie
  - podpredseda VV SSTZ zodpovedný za športovo- technickú komisiu
  - člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu mládeže
  - člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu rozhodcov
  - člen VV SSTZ zodpovedný za trénersko – metodickú komisiu a vzdelávanie
  - člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu, školský šport a telesne postihnutých
  Výkonný výbor riadi a zodpovedá za činnosť SSTZ a odborných komisií.
 2. Členovia VV sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomite na prospech stolného tenisu, usilovať sa o jeho rozvoj a posilňovať jeho spoločenský význam. Sú povinní pravidelne sa zúčastňovať na rokovaniach VV a jeho podujatiach bez nároku na odmenu.
 3. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých koncepčných a zásadných otázkach v medziobdobí medzi konferenciami.
 4. Zasadnutia VV sa konajú podľa potreby ( spravidla jedenkrát za dva mesiace ).
 5. Výkonný výbor je schopný rozhodovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenia sa prijímajú väčšinou hlasov.
 6. Výkonný výbor prostredníctvom generálneho sekretára zväzu zabezpečuje zo svojich zasadnutí zápisy. Zasiela ich členom VV a členom dozornej rady.
 7. Výkonný výbor za účelom splnenia svojich úloh si zriaďuje odborné komisie z dobrovoľných pracovníkov a profesionálnych pracovníkov sekretariátu SSTZ, ktorí nemusia byť volení na celoslovenskej konferencii a nemusia byť ani členmi VV. Komisie plnia svoje úlohy v súlade so zásadami schválenými celoslovenskou konferenciou a Výkonným výborom.
 8. Štatút komisií vypracováva a schvaľuje VV SSTZ.
 9. Výkonný výbor SSTZ schvaľuje a vydáva vykonávacie smernice a pokyny SSTZ.
 10. Výkonný výbor SSTZ je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam odborných komisií

SSTZ.
Čl. 11.
Sekretariát SSTZ

 1. 1. Výkonný výbor na základe konkurzu, resp. výberového konania vytvára odborný sekretariát SSTZ. Jeho právomoc a pôsobnosť určuje predpis schválený VV SSTZ.
 2. Výkonný výbor na základe výsledkov konkurzu, resp. výberového konania schvaľuje generálneho sekretára SSTZ a ďalších odborných pracovníkov sekretariátu.
 3. Činnosť sekretariátu riadi a zodpovedá za jeho chod generálny sekretár SSTZ. Pracovno-právne vzťahy pracovníkov sekretariátu sa riadia Zákonníkom práce.
 4. Generálny sekretár sa zúčastňuje na zasadnutiach VV SSTZ, dozornej rady a prípadne komisií SSTZ s hlasom poradným.

Čl. 12.
Organizácia nižších stupňov SSTZ

 1. 1. Krajský stolnotenisový zväz:
  a) na zabezpečenie rozvoja stolného tenisu v kraji, organizáciu regionálnych majstrovských súťaží družstiev a jednotlivcov a nemajstrovských súťaží a ako medzistupeň medzi SSTZ a okresnými, resp. oblastnými stolnotenisovými zväzmi, sa vytvárajú KSTZ;
  b) KSTZ sa podieľa na výbere a výchove talentovanej mládeže.
 2. Okresné, resp. oblastné stolnotenisové zväzy (OSTZ) sa zriaďujú na zabezpečenie rozvoja stolného tenisu v kraji, okrese resp. oblasti, na organizáciu majstrovských súťaží družstiev, jednotlivcov a nemajstrovských súťaží.
 3. KSTZ musí mať právnu subjektivitu a OSTZ môžu nadobúdať právnu subjektivitu v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov alebo iných právnych predpisov.
 4. Činnosť KSTZ a OSTZ musí byť v súlade so Stanovami SSTZ a Súborom predpisov SSTZ.
 5. KSTZ sa môžu zlučovať v záujme skvalitnenia organizovania športovej činnosti do vyšších regionálnych celkov, čo však nemá vplyv na ich paritné zastúpenie v orgánoch SSTZ.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VZŤAHY SSTZ
Čl. 13.
Vzťahy SSTZ

 1. 1. Vzťahy SSTZ k svojim členom sa riadia všeobecne platnými právnymi zásadami činnosti samostatných rovnoprávnych subjektov. Pritom však sú pre členov SSTZ záväzné rozhodnutia orgánov zväzu v súlade so stanovami SSTZ a vydanými predpismi.
 2. SSTZ je povinný vytvárať svojim členom podmienky,potrebné pre úspešný rozvoj stolného tenisu.
 3. SSTZ ako nezávislá organizácia ako rovnoprávny národný športový zväz môže na základe rozhodnutia svojej konferencie v súlade s potrebami stolného tenisu združovať svoju činnosť s inými športovými zväzmi,orgánmi a organizáciami, príp.môže im delegovať na základe vzájomných dohôd niektoré svoje právomoci.

PIATA ČASŤ
PRÁVNA SUBJEKTIVITA A HOSPODÁRENIE SSTZ
Čl. 14.
Právna subjektivita

 1. SSTZ je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou. Menom SSTZ rokuje Výkonný výbor, ktorý navonok zastupuje predseda SSTZ, alebo iný poverený člen VV, resp. poverený pracovník sekretariátu SSTZ v rozsahu určeného zmocnenia.
 2. Štatutárnymi zástupcami SSTZ sú predseda SSTZ, ktorý koná v mene SSTZ samostatne a generálny sekretár SSTZ, ktorý koná v mene SSTZ samostatne v rozsahu zmocnenia predsedom SSTZ.

Čl. 15.
Majetok SSTZ

 1. Zdrojmi majetku SSTZ sú príjmy zo štátneho rozpočtu, Slovenského olympijského výboru, SZTK, KŠZ SR a ďalej:
  a) majetok získaný prevodom z ČSZTV,ČSKŠTZ , AST ČSFR a SZTK;
  b) členské príspevky riadnych a iných členov SSTZ, poplatky za registráciu, prestupy hráčov, prevod súťaže a udeľovanie hráčských licencií;
  c) peňažné tresty ukladané v súťažiach riadených SSTZ
  d) dotácie a dary;
  e) štartovné družstiev v súťažiach a podujatiach riadených a zabezpečovaných SSTZ;
  f) penažné odvody za hráčov pri prestupe do zahraničia;
  g) príjmy z hospodárskej činnosti a komerčnej činnosti;
  h) náhrady za televízne prenosy;
  i) príjmy zo sponzorskej a reklamnej činnosti,
  j) príjmy z výcvikových táborov, sústredení , škôl stolného tenisu
  k) príjmy z poplatkov za školenia a poplatkov za udelenie licencií

Čl. 16.
Finančné hospodárenie

 1. 1.SSTZ hospodári na základe schváleného finančného rozpočtu na kalendárny rok. Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený sekretariát SSTZ.

Čl. 17.
Dozorná rada

 1. SSTZ si na kontrolu činnosti Výkonného výboru a hospodárenia vytvára dozornú radu. Dozorná rada má 8 členov zložených podľa paritního zastúpenia krajov ( 8 krajov). Každý KSTZ menuje svojho zástupcu do dozornej rady . KSTZ môže kedykoľvek odvolať svojho člena a menovať nového člena dozornej rady. Predsedu dozornej rady si zvolia členovia dozornej rady spomedzi seba. Člen dozornej rady nemôže byť súčasne členom výkonného výboru a naopak.
 2. Dozorná rada kontroluje dodržiavanie stanov SSTZ, plnenie uznesení prijatých na konferencii SSTZ, uznesení VV SSTZ a iných organizačních predpisov v činnosti členov výkonného výboru, sekretariátu, odborných komisií a organizačných zložiek SSTZ.
 3. Kontroluje hospodárenie a finančné činnosti SSTZ, jeho orgánov a zložiek, upozorňuje na zistené nedostatky a písomne predkladá návrhy na opatrenia predsedovi SSTZ, generálnemu sekretárovi a VV SSTZ.
 4. Predseda dozornej rady, resp. ním poverený člen dozornej rady sa zúčastňuje na rokovaniach VV SSTZ s hlasom poradným.
 5. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zo zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom.
 6. Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenuj dvakrát ročne , z toho jedenkrát spoločne s VV SSTZ.
 7. Dozorná rada s VV SSTZ spoločným hlasovaním schvaľujú zmeny a doplnky Súboru predpisov ( s výnimkou Stanov SSTZ) na základe návrhov z VV SSTZ a odborných komisií SSTZ.

ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 18.
Zánik SSTZ

 1. 1. SSTZ zaniká rozhodnutím konferencie SSTZ. K uvedenému rozhodnutiu treba súhlas nadpolovičnej väčšiny prezentovaných delegátov konferencie. Konferencia tiež rozhoduje o vysporiadaní majetku SSTZ.

Čl. 19.
Účinnosť stanov

 1. SSTZ je právnym nástupcom Výboru zväzu stolného tenisu SÚV ČSZTV a preberá všetok jeho majetok.
 2. Záväzný výklad stanov robí Výkonný výbor SSTZ.
 3. Pracovný návrh stanov prerokovala konferencia SSTZ na zasadnutí dňa 17.2.1990 a schválilo P-SSTZ 20.2.1990.
 4. SSTZ vznikol schválením stanov a ich registráciou MV SR dňom 15.8.1990,číslo spisu VVS/1-900/90-2534.
 5. Stanovy boli doplnené na konferencii SSTZ dňa 29.9.1990 v Bratislave a doplnky následne registrované MV SR dňa 28.11.1990, číslo spisu : VVS/1-900/90-2537
 6. Stanovy upravila Celoslovenská konferencia SSTZ zo dňa 6.2.1993 a Mimoriadna celoslovenská konferencia SSTZ zo dňa 23.10.1993. Doplnky následne registrované MV SR dňa 25.1.1994, číslo spisu : VVS/1-900/90-2534-2.
 7. Stanovy boli doplnené na konferencii SSTZ dňa 16.12.1995 v Bratislave
 8. Zmeny stanov boli schválené na Celoslovenskej konferencii SSTZ dňa 7.9.1997. Doplnky následne registrované MV SR dňa 31.10.1997, číslo spisu : VVS/1-900/90-2534-4.
 9. Zmeny stanov boli schválené na Celoslovenskej konferencii SSTZ dňa 24.11.2001 v Bratislave. Doplnky následne registrované MV SR dňa 14.1.2002, číslo spisu: VVS/1-900/90-2534-5.
 10. Zmeny Stanov boli schválené na Celoslovenskej konferencii SSTZ dňa 15.6.2003 v Považskej Bystrici. Doplnky následne registrované MV SR dňa 11.7.2003, číslo spisu: VVS/1-900/90-2534-6.
 11. Zmeny Stanov boli schválené na Celoslovenskej konferencii SSTZ dňa 10.11.2007 v Bratislave. Doplnky následne registrované MV SR dňa 28.12.2007, číslo spisu: VVS/1-900/90-2534-7.
 12. 12. Zmeny Stanov boli schválené na Celoslovenskej konferencii SSTZ dňa 2.7.2011 v Bratislave.

Bratislava 2.7.2011

Liga vozíčkarov 2021/2022
Liga stojacich 2021/2022
Fotogaléria
viac
  Lasko4.jpg  
Laško sústredenie 2015